ประกาศหนังสือเชิญชวนเสนอราคา
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) 22 ธันวาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ลำดับ เจ้าของโครงการ ชื่อโครงการกลุ่มงบงาน คำนวณ ณ วันที่
- - - -

ประกาศร่าง TOR
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - -

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ ชื่อโครงการ ประกาศเมื่อ
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 ของ ศสร. 28 มกราคม 2564
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ นรด. และ ศศท. 20 มกราคม 2564

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อรถพยาบาลแบบที่ 2 จำนวน 2 คัน 8 ธันวาคม 2564
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อเต็นท์กระโจมบุคคลสำเร็จรูป ประจำปีการศึกษา 2564 2 ธันวาคม 2564
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ 2) งานซ่อมโรงทหารจุ 150 คน หมายเลข 12/29 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง 4 มิถุนายน 2564
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน (ระยะที่ 2) หมายเลข 126/32 และ 127/32 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2564
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 และงานติดตั้งแผ่นป้ายสินทรัพย์ ของ ศูนย์การกาลังสารอง ค่ายธนะรัชต์ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์ นำส่งแฟ้มและแบบพิมพ์สายงานสัสดี 5 กุมภาพันธ์ 2564
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง - นอก กองทัพภาค ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 จานวน 18 รายการ และงานติดตั้งแผ่นป้าย สินทรัพย์ จานวน 1 รายการ ของ ศูนย์การกาลังสารอง ค่ายธนะรัชต์ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 มีนาคม 2564
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน (ระยะที่ 2) หมายเลข 126/32 และ 127/32 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 18 มีนาคม 2564
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง – นอก กองทัพภาค ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 18 มีนาคม 2564
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ 2) หมายเลข 384/13 และ 385/13 ของ ศูนย์การกาลังสารอง ค่ายธนะรัชต์ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 มกราคม 2564
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร 193 คน หมายเลข 524/01 ของ ศูนย์การกาลังสารอง ค่ายธนะรัชต์ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 มกราคม 2564
ดูเอกสารก่อนหน้า