ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม (ระยะที่ 2) งานซ่อมปรับปรุงอาคารวชิราวุธานุสรณ์ หมายเลข 5/06 ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และงานซ่อมปรับปรุง โรงทหาร 2 ชั้น จุ 15 คน (สำหรับเวรรักษาการณ์) หมายเลข 39/53 ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 6 สิงหาคม 2563
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2563
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 128/72 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2563
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 376/13 ของ ศูนย์การกาลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 กรกฎาคม 2563
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 10 มิถุนายน 2563
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 27 เมษายน 2563
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 377/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 เมษายน 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 380/13 และหมายเลข 381/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 เมษายน 2563
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 24 มีนาคม 2563
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 126/32 และหมายเลข 127/32 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 23 มีนาคม 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเผื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2563 6 มีนาคม 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์สายงานสัสดี แฟ้มและค่าจัดส่ง 28 กุมภาพันธ์ 2563
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สป.2-4 ของ นรด. และ ซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนฝึกยุทธวิธี ของ ศศท. 13 กุมภาพันธ์ 2563
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ 13 กุมภาพันธ์ 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 1 หลัง (อาคารตึกบัญชาการ) หมายเลข 1/66 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 5 กุมภาพันธ์ 2563
ย้อนหลับ