ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบนำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ร.๖ ของ นรด. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2561
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ ของ ศศท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤษภาคม 2561
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองงานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง (ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2561
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปาประจำอาคารแฟลต ของ ศศท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม 2561
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2561
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2561
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมโรงทหาร (พิพิธภัณฑ์ ร.๖ ของ นรด.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2561
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.กสร.ศสร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กุมภาพันธ์ 2561
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.๕ ของ รร.กสร.ศสร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม 2561
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของศูนย์การกำลังสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม 2561
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ ศสร. (ศศท.) ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2561
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะ (แฟ้มเก็บทะเบียนทหาร) ชนิดปกแข็ง ขนาด ๓ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2561
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อ สป. โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (จำนวน ๕๘ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2561
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ ศสร. (ศศท.) ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2560
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2560
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2560
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของหน่วยส่วนกลาง นอก กองทัพภาค ของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ธันวาคม 2560
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (ศสร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธันวาคม 2560
ย้อนหลับ