ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
160 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงประตูกรอบอลูมิเนียมสำนักงาน กอง นรด. ให้ กบร.นรด. 18 ธันวาคม 2563
159 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ให้ กกร.นรด. 15 ตุลาคม 2563
158 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ และตกแต่งสถานที่ ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 4 ตุลาคม 2563
157 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ให้ แผนกการเงิน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 16 กันยายน 2563
156 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง สำนักงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 16 กันยายน 2563
155 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 15 กันยายน 2563
154 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ผู้อำนวยการ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 15 กันยายน 2563
153 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ เลขหมายทะเบียน จักร 8725 15 กันยายน 2563
152 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 15 กันยายน 2563
151 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์นั่งประจำหน่วย นิสสัน ซันนี่ หมายเลขทะเบียน พอ-645 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563
150 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 11 กันยายน 2563
149 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองบังคับการกองร้อยบริการ กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 11 กันยายน 2563
148 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 11 กันยายน 2563
147 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง กองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 11 กันยายน 2563
146 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า เลขหมายทะเบียน จักร 14563 11 กันยายน 2563
145 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า เลขหมายทะเบียน จักร 4580 11 กันยายน 2563
144 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง กองบังคับการกองร้อยบริการ กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 11 กันยายน 2563
143 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 กันยายน 2563
142 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง แผนกธุรการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 กันยายน 2563
141 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมเดินระบบสายไฟและปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม 8 กันยายน 2563
140 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงบันไดด้านข้างอาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 กันยายน 2563
139 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงาน กองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 31 สิงหาคม 2563
138 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพิพิธภัณฑ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 31 สิงหาคม 2563
137 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงาน กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 31 สิงหาคม 2563
136 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงาน กองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 28 สิงหาคม 2563
135 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงาน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 28 สิงหาคม 2563
134 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานปรับปรุงกั้นห้องทันตกรรม หน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 21 สิงหาคม 2563
133 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 11 สิงหาคม 2563
132 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงระบบท่อน้ำห้องน้ำ-ห้องส้วม หน้า สำนักงานผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 11 สิงหาคม 2563
131 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 7 สิงหาคม 2563
130 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 6 สิงหาคม 2563
129 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
128 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานป้องกันยาเสพติด (โครงการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 7) ให้ กกพ.นรด. 5 สิงหาคม 2563
127 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหารปีที่ 1 5 สิงหาคม 2563
126 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแผนกงบประมาณ กปช.นรด. 5 สิงหาคม 2563
125 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกองทัพบก ปี 2560-2564 24 กรกฎาคม 2563
124 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ ทบ. ปี 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 24 กรกฎาคม 2563
123 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 24 กรกฎาคม 2563
122 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์ กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดประจำปี 2563 (ครั้งที่ 7) (เมษายน - กันยายน 2563) โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด 13 กรกฎาคม 2563
121 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดประจำปี 2563 (ครั้งที่ 7) (เมษายน - กันยายน 2563) 3 กรกฎาคม 2563
120 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด (โครงการจัดตั้งเครือข่ายในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 7) 30 มิถุนายน 2563
119 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าแผนกสวัสดิการกองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 30 มิถุนายน 2563
118 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิลผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. 26 มิถุนายน 2563
117 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารวชิราวุธานุสรณ์ 26 มิถุนายน 2563
116 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 มิถุนายน 2563
115 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน ก.ค. 63 19 มิถุนายน 2563
114 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มิ.ย. 63 17 มิถุนายน 2563
113 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 17 มิถุนายน 2563
112 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุประจำห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ชำรุดของหน่วย 16 มิถุนายน 2563
111 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน กฝศ.นรด. 12 มิถุนายน 2563
110 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องเขียนสนับสนุนการฝึกศึกษา นศท. 4 มิถุนายน 2563
109 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ 4 มิถุนายน 2563
108 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน พ.ค. 63 26 พฤษภาคม 2563
107 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 26 พฤษภาคม 2563
106 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี 2563 26 พฤษภาคม 2563
105 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้ ศูนย์ฝึกย่อยส่วนกลาง 25 พฤษภาคม 2563
104 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 22 พฤษภาคม 2563
103 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 22 พฤษภาคม 2563
102 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้อง ผบ.นรด. 19 พฤษภาคม 2563
101 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างจัดพิธี เปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 15 พฤษภาคม 2563
100 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 12 พฤษภาคม 2563
99 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร วชิราวุธฯ 2 หมายเลข 41/13 และอาคารกองรักษาการณ์ หมายเลข 26/94 ของ นรด. 7 พฤษภาคม 2563
98 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพและเสียง เผยแพร่ผ่านเคเบิลทีวี 5 พฤษภาคม 2563
97 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมโครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สป.5 ระยะที่ 2 ของ (ศศท.) 23 เมษายน 2563
96 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกและแผ่นภาพไวนิล วันกำลังสำรอง ประจำปี 2563 14 เมษายน 2563
95 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป.ใช้ในสำนักงาน 10 เมษายน 2563
94 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ สำหรับการจัดงานวันกำลังสำรอง ประจำปี 2563 10 เมษายน 2563
93 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน เม.ย. 63 9 เมษายน 2563
92 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง หน.กกบ.นรด. 9 เมษายน 2563
91 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง สง.ผบ.นรด. 9 เมษายน 2563
90 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สป. 2-4 ที่ประสพวาตภัย หมายเลข 46/15 ของ นรด. 9 เมษายน 2563
89 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563 2 เมษายน 2563
88 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ผสธ.กยข.นรด. 2 เมษายน 2563
87 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ผพธ.กบร.นรด. 2 เมษายน 2563
86 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ผคสป.กบร.นรด. 2 เมษายน 2563
85 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันจักรี 6 เมษายน 31 มีนาคม 2563
84 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ ผลักที่ 1/63 ให้ พัน.ร.นรด. 31 มีนาคม 2563
83 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีวันจักรี 6 เมษายน 31 มีนาคม 2563
82 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันจักรี 6 เมษายน 31 มีนาคม 2563
81 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ ผลัดที่ 1/63 ให้ พัน.ร.นรด. 31 มีนาคม 2563
80 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง สง.กกบ.นรด. 31 มีนาคม 2563
79 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ผกง.นรด. 31 มีนาคม 2563
78 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง รอง.ผอ.กศท.นรด. 31 มีนาคม 2563
77 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้องหน่วยตรวจโรค นรด. 31 มีนาคม 2563
76 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องครัวโรงอาหาร 31 มีนาคม 2563
75 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 30 มีนาคม 2563
74 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 30 มีนาคม 2563
73 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กยข.นรด. 30 มีนาคม 2563
72 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สง.ผกง.นรด. 30 มีนาคม 2563
71 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 20 มีนาคม 2563
70 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. สิ้นเปลืองในการประชุมมอบนโยบายการฝึก นศท. ประจำปี 2563 13 มีนาคม 2563
69 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำปก - เย็บเล่ม ประทับตรา "ลับ" ประจำปีงบประมาณ 2563 9 มีนาคม 2563
68 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการควบคุมกำลังพลสำรอง รายการค่าวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปี 2563 4 มีนาคม 2563
67 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างแบบพิมพ์ สด.8, สด.9 และ สด.43 ประจำปีงบประมาณ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
66 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
65 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุประจำห้องน้ำ - ห้องส้วม ที่ชำรุดของหน่วย 26 กุมภาพันธ์ 2563
64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป.ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ก.พ. 63 26 กุมภาพันธ์ 2563
63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองงานบรรจุและการใช้กำลังพลสำรองประจำปี 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
62 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางสื่อวิทยุ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
61 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการฝึกศึกษากำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
59 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางสื่อวิทยุ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
58 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. 21 กุมภาพันธ์ 2563
57 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้องทันตกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2563
56 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางหนังสือพิมพ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
55 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบงานกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
54 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารให้ กกพ.นรด. 18 กุมภาพันธ์ 2563
53 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
52 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงาน 18 กุมภาพันธ์ 2563
51 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ด้วยแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
50 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางหนังสือพิมพ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองงานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
49 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
48 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง/เช่า IP VPN ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
47 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน 11 กุมภาพันธ์ 2563
46 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง และสิ่งอุปกรณ์กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด 11 กุมภาพันธ์ 2563
45 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานจัดพิมพ์ข้อมูลและสถิตินักศึกษาวิชาทหาร, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 7 กุมภาพันธ์ 2563
44 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ 7 กุมภาพันธ์ 2563
43 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ 7 กุมภาพันธ์ 2563
42 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังหนังรับรอง นรด. 7 กุมภาพันธ์ 2563
41 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) 7 กุมภาพันธ์ 2563
40 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเช่าวงจรสายเช่าอินเตอร์เน็ต งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุน กิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
39 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์ สป. สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563
38 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป.ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ม.ค. 63 29 มกราคม 2563
37 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานแต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 27 มกราคม 2563
36 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุ สำหรับการจัดกิจกรรม "วันกำลังสำรอง" 27 มกราคม 2563
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานเรียกกำลังพลสำรอง ประจำปี 2563 22 มกราคม 2563
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อธงชาติ 22 มกราคม 2563
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป.ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหารปีที่ 1 ผลัด พ.ย. 62 22 มกราคม 2563
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการแบบพิมพ์สายงานสัสดี,แฟ้มและค่าจัดส่ง ประจำปี 2563 22 มกราคม 2563
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มงบงานการข่าวฯ 22 มกราคม 2563
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง กอ. ประสานงานตรวจเลือกฯ ประจำปี 2563 22 มกราคม 2563
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 22 มกราคม 2563
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร 17 มกราคม 2563
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 16 มกราคม 2563
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 16 มกราคม 2563
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2563 16 มกราคม 2563
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้าปืนเล็กยาว แบบ ก. 16 มกราคม 2563
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารกอง อำนวยการฝึกหมายเลข 85/30 อาคารที่พักผู้ป่วย 30 เตียง หมายเลข 59/30 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาญจนบุรี 16 มกราคม 2563
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3) 16 มกราคม 2563
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับใช้งาน เปิด-ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร 16 มกราคม 2563
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2563 10 มกราคม 2563
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร หมายเลข 47/26 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 มกราคม 2563
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร หมายเลข 47/26 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 มกราคม 2563
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับใช้งานพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 6 6 มกราคม 2563
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสาร รับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร ไปทำการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2562 6 มกราคม 2563
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหารจุ 193 คน หมายเลข 547/01 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 ธันวาคม 2562
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสาร บขส. รับ-ส่ง ผกท. (พ.) รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ 20 ธันวาคม 2562
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงประตูกรอบอลูมิเนียมสำนักงาน กอง.นรด. ให้ กบร.นรด. 18 ธันวาคม 2562
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 25 พฤศจิกายน 2562
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อเครื่องปรับอากาศประจำสถานีวิทยุฯ 22 พฤศจิกายน 2562
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อเครื่องปรับอากาศประจำสถานีวิทยุฯ 22 พฤศจิกายน 2562
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง ส่งคู่มือ นศท. 15 พฤศจิกายน 2562
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบัตรประจำตัวผู้สอบ รายการสอบเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ กสด.นรด. 31 ตุลาคม 2562
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันปิยมหาราช 18 ตุลาคม 2562
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสาร บขส. รับ-ส่ง ผกท. (พ.) รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ 17 ตุลาคม 2562
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป.ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ต.ค. 62 ให้ ร้อย.บร.กบร.นรด. 15 ตุลาคม 2562
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบฯ 11 ตุลาคม 2562
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อผ้าไตร ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ให้ กกร.นรด. 4 ตุลาคม 2562
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหารจุ 193 คน หมายเลข 536/01 ของ ศสร. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 ธันวาคม 2562
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหารจุ 193 คน หมายเลข 547/01 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 ธันวาคม 2562
ย้อนหลับ