ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 2) 12 มิถุนายน 2563
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม (ระยะที่ 2) งานซ่อมปรับปรุงอาคารวชิราวุธานุสรณ์ หมายเลข 5/06 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และงานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 2 ชั้น จุ 15 คน (สำหรับเวรรักษาการณ์) หมายเลข 39/53 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 9 กรกฎาคม 2563
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2563
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 128/72 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2563
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 376/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 มิถุนายน 2563
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปี 2563 20 พฤษภาคม 2563
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 22 เมษายน 2563
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 เมษายน 2563
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 380/13 และ 381/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 มีนาคม 2563
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปี 2563 5 มีนาคม 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 5 มีนาคม 2563
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2563
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 126/32 และหมายเลข 127/32 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเผื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ 7 กุมภาพันธ์ 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์สายงานสัสดี แฟ้มและค่าจัดส่ง 27 มกราคม 2563
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สป.2-4 นรด.,ห้องเรียน ศศท 17 มกราคม 2563
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ 17 มกราคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงโรงทหาร 1 หลัง (อาคารตึกบัญชาการ) หมายเลข 1/66 ของ นรด. 14 มกราคม 2563
ย้อนหลับ