ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
76 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงห้องน้ำชาย หน้าห้องกองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 13 กุมภาพันธ์ 2567
75 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเปลี่ยนแม่ปั๊มคลัทช์ตัวบน รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ฮีโน่ เลขหมายทะเบียนจักร 11031 9 กุมภาพันธ์ 2567
74 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567
73 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์ คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2567 7 กุมภาพันธ์ 2567
72 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้า ปืนเล็กยาว แบบ ก. สนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร และฝึกอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 7 กุมภาพันธ์ 2567
71 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 7 กุมภาพันธ์ 2567
70 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 7 กุมภาพันธ์ 2567
69 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อของทหารกองประจำการปีที่ 1 ผลัดที่ 2/66 ประจำปีงบประมาณ 2567 31 มกราคม 2567
68 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกให้กับหน่วยทหารที่จัดตั้งศูนย์ฝึกย่อย นักศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 31 มกราคม 2567
67 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเปลี่ยนพัดลมแอร์ รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ฮีโน่ เลขหมายทะเบียนจักร 11031 29 มกราคม 2567
66 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าเบรกหน้ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ฮีโน่ เลขหมายทะเบียนจักร 50083 29 มกราคม 2567
65 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติดโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 29 มกราคม 2567
64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติดโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการและตรวจสอบประเมินผล) ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 29 มกราคม 2567
63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงห้องน้ำชาย หน้าห้องกองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 29 มกราคม 2567
62 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 ทางสื่อวิทยุ 25 มกราคม 2567
61 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 25 มกราคม 2567
60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 ทางหนังสือพิมพ์ 25 มกราคม 2567
59 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 ด้วยแผ่นป้าย 25 มกราคม 2567
58 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 25 มกราคม 2567
57 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 25 มกราคม 2567
56 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำอาคาร กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 23 มกราคม 2567
55 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการ ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 23 มกราคม 2567
54 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร และ สายพลาธิการ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุน กิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2567 23 มกราคม 2567
53 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการตรวจเลือกทหารด้วยคอมพิวเตอร์ 23 มกราคม 2567
52 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรอง ประจำปี 2567 22 มกราคม 2567
51 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 15 มกราคม 2567
50 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานการวางแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 12 มกราคม 2567
49 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน มกราคม 2567 12 มกราคม 2567
48 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน มกราคม 2567 12 มกราคม 2567
47 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ รายการสอบเลื่อนฐานะ จ่าสิบเอก เป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567
46 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการสอบเลื่อนฐานะ จ่าสิบเอก เป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567
45 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 9 มกราคม 2567
44 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อธงชาติให้กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 9 มกราคม 2567
43 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการจัดพิมพ์ข้อมูลและสถิตินักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 9 มกราคม 2567
42 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้องเสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 9 มกราคม 2567
41 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ใช้ในสำนักงาน 6 มกราคม 2567
40 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการแต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 5 มกราคม 2567
39 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับการฝึกทหารใหม่ เบื้องต้นทั่วไป (ผลัดที่ 2/66) 4 มกราคม 2567
38 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการอบรมแหล่งข่าวประชาชน ประจำปี 2567 28 ธันวาคม 2566
37 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการประกาศมีสภาพ นักศึกษาวิชาทหาร 28 ธันวาคม 2566
36 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการประกาศมีสภาพ นักศึกษาวิชาทหาร 28 ธันวาคม 2566
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการควบคุมทะเบียน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 28 ธันวาคม 2566
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการประกาศมีสภาพ นักศึกษาวิชาทหาร 28 ธันวาคม 2566
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการจัดพิมพ์หนังสือสำคัญ ประจำแสดงวิทยฐานะ (รด.3) 28 ธันวาคม 2566
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการประกาศผลการสอบ นักศึกษาวิชาทหาร 28 ธันวาคม 2566
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ธันวาคม 2566
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ธันวาคม 2566
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 22 ธันวาคม 2566
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงสำหรับห้องแม่ข่าย 18 ธันวาคม 2566
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าวงจรสารเช่าอินเทอร์เน็ต Leased Line Internet 14 ธันวาคม 2566
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าวงจรสารเช่าอินเทอร์เน็ต Leased Line Internet 14 ธันวาคม 2566
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2566 14 ธันวาคม 2566
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน และเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 14 ธันวาคม 2566
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน และเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 14 ธันวาคม 2566
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2566 14 ธันวาคม 2566
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน และเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 14 ธันวาคม 2566
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) 8 ธันวาคม 2566
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรับรอง 7 ธันวาคม 2566
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับทำความสะอาดห้องพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่6 ประจำปีงบประมาณ 2567 7 ธันวาคม 2566
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ในการอำนวยการฝึกภาคสนามเพื่อสนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร 4 ธันวาคม 2566
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พฤศจิกายน 2566
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา - ค่ากระแสไฟฟ้า ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 พฤศจิกายน 2566
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 17 พฤศจิกายน 2566
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อพัสดุประจำห้องน้ำ - ห้องส้วม ที่ชำรุดของหน่วย 13 พฤศจิกายน 2566
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 9 พฤศจิกายน 2566
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดทำหนังสือแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ปี2567 - กองทัพบก และรายงานผลการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 - กองทัพบก 6 พฤศจิกายน 2566
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดทำหนังสือแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ปี2567 - กองทัพบก และรายงานผลการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 - กองทัพบก 6 พฤศจิกายน 2566
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สิ่งอุปกรณ์ในการประชุมมอบนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 6 พฤศจิกายน 2566
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างตกแต่งสถานที่ และพิธีเปิดวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 19 ตุลาคม 2566
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 19 ตุลาคม 2566
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2566
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาลสมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2566
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อวัสดุ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาลสมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2566
ย้อนหลับ