ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ 2) งานซ่อมโรงทหารจุ 150 คน หมายเลข 12/29 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง 4 มิถุนายน 2564
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 16 มีนาคม 2564
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ 1 มีนาคม 2564
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน (ระยะที่ 2) หมายเลข 126/32 และ 127/32 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2564
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 และงานติดตั้งแผ่นป้ายสินทรัพย์ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ 18 กุมภาพันธ์ 2564
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 18 กุมภาพันธ์ 2564
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์ นำส่งแฟ้มและแบบพิมพ์สายงานสัสดี 5 กุมภาพันธ์ 2564
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง - นอก กองทัพภาค ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ระยะที่ 2 หมายเลข 384/13 และ 385/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 ธันวาคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร 193 คน หมายเลข 524/01 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 ธันวาคม 2563
ย้อนหลับ