ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานแผนสำรองประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ 2) งานซ่อมโรงทหารจุ 150 คน หมายเลข 12/29 จำนวน 8 รายการ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 กรกฎาคม 2564
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ 22 เมษายน 2564
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 8 เมษายน 2564
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 จานวน 18 รายการ และงานติดตั้งแผ่นป้าย สินทรัพย์ จานวน 1 รายการ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 มีนาคม 2564
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน (ระยะที่ 2) หมายเลข 126/32 และ 127/32 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 18 มีนาคม 2564
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง – นอก กองทัพภาค ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 18 มีนาคม 2564
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ 11 มีนาคม 2564
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ 10 มีนาคม 2564
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์ นำส่งแฟ้มและแบบพิมพ์สายงานสัสดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ 2) หมายเลข 384/13 และ 385/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 มกราคม 2564
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร 193 คน หมายเลข 524/01 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 มกราคม 2564
ย้อนหลับ