ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือก
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสาร รับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 31 มกราคม 2565
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ศูนย์การกำลังสำรอง) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 มกราคม 2565
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว หมายเลข 55/41 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2565
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 17 มกราคม 2565
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง รักษาดินแดนหมายเลข 49/26 แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2565
ย้อนหลับ