ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการ รับ - ส่ง นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม ไปทำการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกนึกศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 19 ธันวาคม 2565
ย้อนหลับ