ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ของหน่วยใน ทหารบก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก กองทัพภาค ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาญจนบุรี 9 พฤษภาคม 2566
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 เมษายน 2566
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง - นอก กองทัพภาค ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 3 กุมภาพันธ์ 2566
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างจ้างงานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 120 คน หมายเลข 16/28 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 6 มกราคม 2566
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการ รับ - ส่ง นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม ไปทำการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกนึกศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 19 ธันวาคม 2565
ย้อนหลับ