ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แบบพิมพ์สายงานสัสดี แบบพิมพ์ สด.8 , สด.9 และ สด.43 11 มิถุนายน 2564
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ 2) งานซ่อมโรงทหารจุ 150 คน หมายเลข 12/29 1 มิถุนายน 2564
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน (ระยะที่ 2) หมายเลข 126/32 และ 127/32 จำนวน 2 งาน ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาขนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 18 กุมภาพันธ์ 2564
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์ นำส่งแฟ้มและแบบพิมพ์สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง จำนวน 18 รายการ และงานติดตั้งแผนป้ายสินทรัพย์จำนวน 1 รายการ 28 มกราคม 2564
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ นรด. และ ศศท. 20 มกราคม 2564
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง นอก ทภ. ของ นรด. และ ศศท. 20 มกราคม 2564
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ระยะที่ 2 หมายเลข 384/13 , 385/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 ธันวาคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร 193 คน หมายเลข 524/01 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 ธันวาคม 2563
ย้อนหลับ