ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 การซ่อมแซมของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (ศศท.)
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานงานก่อสร้างซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563 งบโครงการปรับปรุง บ้านพัก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ ทบ. ของ ศสร. จว.ป.ข.
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานงบงานโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานก่อสร้างซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563 งบโครงการปรับปรุง บ้านพัก โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ของ ศศท. จว.กจ.
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ ทบ. ของ หน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (ศสร.)
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (ศสร.)
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานซ่อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 การซ่อมแซมของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (นรด.) งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 1 หลัง (อาคาร บก.นรด.) หมายเลข 1/66
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ของ หน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่)
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานแผนจัดหา งบงานโครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ หน่วยใน ทบ. (ระยะที่ 2) ของ นรด.
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานแผนจัดหา งานก่อสร้างซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563 งบงานโครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของหน่วยใน ทบ. (ระยะที่ 2) ของ ศศท.
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดซื้อ สป. โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง นศท. ไปฝึกภาคสนามฯ
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดจ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการจัดหาแบบพิมพ์ สด.8, สด.9, สด.43
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสำหรับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดซื้อจัดจ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการแบบพิมพ์สายสัสดี แฟ้ม และค่าจัดส่ง
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานการวางแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร
ย้อนหลับ