ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานแผนจัดหางานแผนจัดหางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขง ศศท.
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ จำนวน 13 รายการ
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตรวจเลือกฯ ปี 2565
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เงินรายรับสถานศึกษา งานจัดหาจอภาพ (LED) สำหรับประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม และการเรียนการสอน จำนวน 1 จอ
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึก และวิจัย โครงการจ้าง จ้างเหมารถยนต์โดยสาร รับ-ส่ง นศท. ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท. (เขาชนไก่) ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี จำนวน 1 งาน
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ นรด. (ศสร.) จว.ป.ข. (รหัสงาน 6504206)
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงแฟลตข้าราชการ ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ นรด. กรุงเทพฯ (รหัสงาน 6503305) งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว หมายเลข 55/41
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานแผนจัดหางานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ ศศท. จว.กจ. ตามโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของ ทบ. (รหัสงาน 6503419)
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานแผนจัดหางานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง รด. (อาคารสวนเจ้าเชตุ) หมายเลข 49/26 ของ นรด. (รหัสงาน 6505011)
ย้อนหลับ