ประกาศหนังสือเชิญชวนเสนอราคา
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 มกราคม 2565
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว หมายเลข 55/41 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2565
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 11 มกราคม 2565
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง รักษาดินแดน (อาคารสวนเจ้าเชตุ) หมายเลข 49/26 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2565
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) 22 ธันวาคม 2564
ย้อนหลับ