ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยงทหาร โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ ศศท. 29 มิถุนายน 2563
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารวชิราวุธานุสรณ์ หมายเลข 5/06 (นรด.) และ ซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 2 ชั้น ของ ศศท. 29 มิถุนายน 2563
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 128/32 ของ ศศท. จว.ก.จ. 29 มิถุนายน 2563
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 376/13 ของ ศสร. 18 มิถุนายน 2563
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิมพ์แบบพิมพ์ สด.8 , สด.9 และ สด.43 15 เมษายน 2563
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 เมษายน 2563
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 เมษายน 2563
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองจำนวน 48 รายการ 28 กุมภาพันธ์ 2563
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 377/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 380/13 และ 381/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 20 กุมภาพันธ์ 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง นศท. ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท.(เขาชนไก่) จว.กาญจนบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2563
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 126/32 และหมายเลข 127/32 ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ 28 มกราคม 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์สายงานสัสดี แฟ้มและค่าจัดส่ง ประจำปี 2563 13 มกราคม 2563
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ 7 มกราคม 2563
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 1 หลัง (อาคารตึกบัญชาการ) หมายเลข 1/66 ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 25 ธันวาคม 2562
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สป.2-4 ของ นรด. และซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนฝึกยุทธวิธี ของ ศศท. 25 ธันวาคม 2562
ย้อนหลับ