ผู้บังคับบัญชา


พลโท ทวีพูล ริมสาคร
Lt.Gen. Taweepool Rimsakorn
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
COMMANDING GENERAL
TERRITORIAL DEFENSE COMMANDพลตรี ศาสตรา ศรีเพ็ญ
Maj.Gen. Sastra Sripen
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
DEPUTY COMMANDING GENERAL
TERRITORIAL DEFENSE COMMANDพลตรี ปัญญา ตั้งความเพียร
Maj.Gen. Panya Tungkhwarmpian
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
DEPUTY COMMANDING GENERAL
TERRITORIAL DEFENSE COMMANDพลตรี สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์
Maj.Gen. Sutas Eimarrom
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
CHIEF OF STAFF,
TERRITORIAL DEFENSE COMMANDพลตรี จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา
Maj.Gen. Chirankrit Lueangchinda
ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
COMMANDING GENERAL,
ARMY RESERVE TRAINING CENTERพลตรี นิรินธน์ ปุณโณทก
Maj.Gen. Nirin Punnothok
ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
COMMANDING GENERAL,
ARMY RESERVE CENTER


      ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก พ.ศ.2544 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ลง วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 ให้หน่วยบัญชาการกำลังสำรองเป็นส่วนราชการของกองทัพบก มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 63/44 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544 ให้จัดตั้งหน่วยบัญชาการกำลังสำรองโดยรวมกรมการรักษาดินแดน และกรมการกำลังสำรองทหารบกเข้าด้วยกัน

      ผบ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติคำสั่ง ทบ. เรื่อง เปลี่ยนนามหน่วย แปรสภาพหน่วยและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยทหาร เพื่อรองรับ พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 ซึ่งได้ประกาศใช้ และให้มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ 1 เม.ย.52 ให้เปลี่ยนนามหน่วย [เดิม] หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (นสร.)

เป็น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้นามย่อ "นรด."

และ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก พ.ศ.2552 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฯ เล่ม 126 ตอนที่ 19 ก หน้า 16 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 มาตราที่ 17 ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังสำรองทั้งปวง กิจการสัสดีรวมทั้งปกครองบังคับบัญชาที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ทำเนียบเจ้ากรมการรักษาดินแดน

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลเอก สุทธิ สุทธิสารณกร พ.ศ. 2491 - 2491
2 พลโท ขุนศิลป์ศรชัย   พ.ศ. 2491 - 2492
3 พลตรี จำรัส จำรัสโรมรัน พ.ศ. 2492 - 2494
4 พลโท ขุนศิลป์ศรชัย   พ.ศ. 2494 - 2495
5 พลโท สุรใจ พูลทรัพย์ พ.ศ. 2495 - 2506
6 พลโท พิศิษฐ์ ฉายเหมือนวงศ์ พ.ศ. 2506 - 2507
7 พลโท บุญชัย บำรุงพงศ์ พ.ศ. 2507 - 2508
8 พลโท ยุทธ สมบูรณ์ พ.ศ. 2508 - 2513
9 พลโท อุทัย ฉายแสงจันทร์ พ.ศ. 2513 - 2515
10 พลโท พนม โชติพิมาย พ.ศ. 2515 - 2517
11 พลโท แสวง ขมะสุนทร พ.ศ. 2517 - 2519
12 พลโท เอื้อม จิระพงศ์ พ.ศ. 2519 - 2522
13 พลโท ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขะกะ พ.ศ. 2522 - 2523
14 พลโท เทียนชัย สิริสัมพันธ์ พ.ศ. 2523 - 2525
15 พลโท จารุ จาติกานนท์ พ.ศ. 2525 - 2528
16 พลโท วิจิตร สุขมาก พ.ศ. 2528 - 2530
17 พลโท วิโรจน์ แสงสนิท พ.ศ. 2530 - 2531
18 พลโท วชิรพล พลเวียง พ.ศ. 2531 - 2533
19 พลโท อารียะ อุโฆษกิจ พ.ศ. 2533 - 2534
20 พลโท อานุภาพ ทรงสุนทร พ.ศ. 2534 - 2535
21 พลโท ยุทธพันธุ์ มกรมณี พ.ศ. 2535 - 2536
22 พลโท ประยูร มีเดช พ.ศ. 2536 - 2538
23 พลโท การุญ ฉายเหมือนวงศ์ พ.ศ. 2538 - 2540
24 พลโท พนม จีนะวิจารณะ พ.ศ. 2540 - 2542
25 พลโท หาญ เพไทย พ.ศ. 2542 - 2543
26 พลโท เกรียงไกร เจริญศิริ พ.ศ. 2543 - 2544
27 พลโท จำลอง บุญกระพือ พ.ศ. 2544


ทำเนียบเจ้ากรมการกำลังสำรองทหารบก

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลตรี เหรียญ ดิษฐบรรจง พ.ศ.2513 - 2519
2 พลตรี จิตต์กวี เกษะโกมล พ.ศ.2519 - 2521
3 พลตรี มานะ รัตนโกเศศ พ.ศ.2521 - 2524
4 พลตรี ศิริชัย ลักษณียนาวิน พ.ศ.2524 - 2526
5 พลตรี ปัญญา ขวัญอยู่ พ.ศ.2526 - 2528
6 พลตรี ปราโมทย์ ระงับภัย พ.ศ.2528 - 2531
7 พลตรี อุทัย ชุณหเพสย์ พ.ศ.2531 - 2534
8 พลตรี สุพจน์ เกิดชูชื่น พ.ศ.2534 - 2537
9 พลตรี บรรจบ จูภาวิง พ.ศ.2537 - 2541
10 พลตรี ศักดิ์สิน ทิพย์เกษร พ.ศ.2541 - 2544


ทำเนียบผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลโท จำลอง บุญกระพือ พ.ศ.2544 - 2545
2 พลโท ชาญวิช ศรีธรรมวุฒิ พ.ศ.2545 - 2546
3 พลโท ศักดิ์สิน ทิพยเกษร พ.ศ.2546 - 2547
4 พลโท วิชญ ไขรัศมี พ.ศ.2547 - 2548
5 พลโท อาทร โลหิตกุล พ.ศ.2548 - 2549
6 พลโท มนตรี สังขทรัพย์ พ.ศ.2549 - 2549
7 พลโท สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ พ.ศ.2549 - 2551
8 พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร พ.ศ.2551-2552


ทำเนียบผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร พ.ศ.2552 - 2552
2 พลโท ธนดล เผ่าจินดา พ.ศ.2552 - 2554
3 พลโท ชูเกียรติ เธียรสุนทร พ.ศ.2554 - 2555
4 พลโท วิชิต ศรีประเสริฐ พ.ศ.2555 - 2556
5 พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ พ.ศ.2556 - 2557
6 พลโท ทลวงรณ วรชาติ พ.ศ.2557 - 2558
7 พลโท วีรชัย อินทุโศภน พ.ศ.2558 - 2560
8 พลโท วิโรจน์ วิจิตรโท พ.ศ.2560 - 2561
9 พลโท ปราการ ปทะวานิช พ.ศ.2561 - 2564
10 พลโท วสุ เจียมสุข พ.ศ.2564 - 2566
11 พลโท ทวีพูล ริมสาคร พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน