ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนคลุมลานพื้นแข็งของ ศศท. ให้ กบร.นรด. 1 กันยายน 2565
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จอภาพ (LED) สำหรับประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมและการเรียนการสอน นศท. ให้ กฝศ.นรด. 29 สิงหาคม 2565
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ ศศท. จว.ก.จ. 26 กรกฎาคม 2565
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8), ใบสำคัญ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ให้ กสด.นรด. 20 มิถุนายน 2565
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้ออุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ กสด.นรด. 4 มีนาคม 2565
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ นรด. (ศสร.) จว.ป.ข. 13 มกราคม 2565
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว หมายเลข 55/41 ของ นรด. 6 มกราคม 2565
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานก่อสร้างรั้วลวดหนามของ ศศท. จว.ก.จ. ตามโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและประโยชน์ ของ ทบ. 6 มกราคม 2565
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง รด. (อาคารสวนเจ้าเชตุ) หมายเลข 49/26 ของ นรด. 6 มกราคม 2565
ย้อนหลับ