ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตรวจเลือกฯ ปี 2566 -
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมืองเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ จำนวน 13 รายการ -
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการแผนจัดหางาน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ ศสร. จว.ป.ข. (รหัสงาน 6604009) -
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการแผนจัดหางาน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง และห้องน้ำห้องส้วม ของหน่วยใน ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. ของ ศศท. จว.ก.จ. (รหัสงาน 6603004) -
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 การซ่อมแซมของหน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. ของ นรด. และ ศศท. กรุงเทพ ฯ รหัสงาน (6605010) หน่วยงานเจ้าของโครงการ นรด. -
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการจัดหางานต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลชีท) หน่วยงานเจ้าของโครงการ นรด. -
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการแผนจัดหางาน กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดินประจำปีงบประมาณ 2566 การซ่อมแซมของหน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. ของ ศสร. จว.ป.ข. (รหัสงาน 6605011) หน่วยงานเจ้าของโครงการ นรด. -
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำอาคารหมายเลข 16/33, 17/33, 18/46, 53/29 และ 55/41 ของ นรด. -
ย้อนหลับ