ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 ของ ศศท. กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกกำลังสำรอง ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ จำนวน 13 รายการ
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้้าเสริมแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ศสร.
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2)
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2)
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดินของหน่วยส่วนกลาง – นอก ทภ. ของ นรด.
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดินของหน่วยส่วนกลาง – นอก ทภ. ของ ศศท. ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จว.ก.จ.
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศศท. ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จว.ก.จ
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ จำนวน 3 รายการ
ย้อนหลับ