หน่วยงานภายใน นรด.


 • ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.)

 • ศูนย์การกำลังสำรอง (ศสร.)

 • โรงเรียนการกำลังสำรอง

 • โรงเรียนรักษาดินแดน

 • กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-221-4864

 • กองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-221-4870

 • กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-222-2856

 • กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-222-4840

 • กองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-221-7181

 • กองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-223-3252

 • กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-223-3259

 • กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-223-3254

 • กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-223-3245

 • กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-226-4427

 • สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-279-3008 ต่อ 509

 • กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-222-3219

 • กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-222-4843

 • หน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-222-6856

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ภูเก็ต โทร. 07-621-2994