ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร 193 คน หมายเลข 524/01 ของ ศสร.
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (นรด.)
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แผนจัดหางานแผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ 2) งานซ่อมโรงทหารจุ 150 คน หมายเลข 12/29 ของ ศสร.
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 ของ ศสร.
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 384/13 และหมายเลข 385/13 ของ ศสร.
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดจ้างทำสิ่งอุปกรณ์รายการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดจ้างทำสิ่งอุปกรณ์รายการแบบพิมพ์สายสัสดี และค่าจัดส่ง
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ การเรียกเกณฑ์ งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ
ย้อนหลับ