ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร
     
ลำดับ ระเบียบ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
และผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
คลิกที่นี่
3 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย เครื่องหมายพิเศษสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร คลิกที่นี่
4 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล พ.ศ. 2534 คลิกที่นี่
5 คำสั่ง นรด. ที่  49 / 2555 เรื่อง รูปเครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซลและใบประกาศเกียรติคุณ คลิกที่นี่
6 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
7 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2553 คลิกที่นี่
8 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.2554
คลิกที่นี่
9 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2555 คลิกที่นี่
10 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
11 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
12 แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
13 คำสั่ง นรด. เรื่องแต่งตั้งคระทำงาน การรับสมัครและรายงานตัว นศท. ในส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
--- ------ New ------- ----------่
14 ระเบียบ นรด.ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร.
พ.ศ.2562
คลิกที่นี่
15 ผนวก การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2561 คลิกที่นี่
16 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561 คลิกที่นี่
17 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561 คลิกที่นี่
18 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561 คลิกที่นี่
19 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย ครื่องหมายพิเศษสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ พ.ศ.2561 คลิกที่นี่
20 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2562 คลิกที่นี่
21 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ นศท. ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 พ.ศ.2561 คลิกที่นี่