ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ลำดับ เจ้าของโครงการ ชื่อโครงการกลุ่มงบงาน คำนวณ ณ วันที่
- - - -

ประกาศร่าง TOR
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว ของ ศสร 5 มีนาคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดซื้อ สป. งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ ชื่อโครงการ ประกาศเมื่อ
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ระยะที่ 2 หมายเลข 384/13, 385/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 ธันวาคม 2563
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร 193 คน หมายเลข 524/01 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 ธันวาคม 2563
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยงทหาร โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ ศศท. 29 มิถุนายน 2563
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารวชิราวุธานุสรณ์ หมายเลข 5/06 (นรด.) และ ซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 2 ชั้น ของ ศศท. 29 มิถุนายน 2563
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 128/32 ของ ศศท. จว.ก.จ. 29 มิถุนายน 2563
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 376/13 ของ ศสร. 18 มิถุนายน 2563
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิมพ์แบบพิมพ์ สด.8 , สด.9 และ สด.43 15 เมษายน 2563
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 เมษายน 2563
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 เมษายน 2563
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สป. งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองจำนวน 48 รายการ 28 กุมภาพันธ์ 2563
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 377/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 380/13 และ 381/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 20 กุมภาพันธ์ 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง นศท. ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท.(เขาชนไก่) จว.กาญจนบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2563
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 126/32 และหมายเลข 127/32 ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ 28 มกราคม 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์สายงานสัสดี แฟ้มและค่าจัดส่ง ประจำปี 2563 13 มกราคม 2563
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ 7 มกราคม 2563
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 1 หลัง (อาคารตึกบัญชาการ) หมายเลข 1/66 ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 25 ธันวาคม 2562
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สป.2-4 ของ นรด. และซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนฝึกยุทธวิธี ของ ศศท. 25 ธันวาคม 2562

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ระยะที่ 2 หมายเลข 384/13 และ 385/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 ธันวาคม 2563
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร 193 คน หมายเลข 524/01 ของศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 ธันวาคม 2563
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม (ระยะที่ 2) งานซ่อมปรับปรุงอาคารวชิราวุธานุสรณ์ หมายเลข 5/06 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และงานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 2 ชั้น จุ 15 คน (สำหรับเวรรักษาการณ์) หมายเลข 39/53 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 9 กรกฎาคม 2563
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2563
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 128/72 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2563
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 376/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 มิถุนายน 2563
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 22 เมษายน 2563
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของ ศสร. 17 เมษายน 2563
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ ศสร 19 มีนาคม 2563
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ ศสร 13 มีนาคม 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 5 มีนาคม 2563
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจัดซื้อ สป. งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 5 มีนาคม 2563
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ ศศท. จว.กจ 21 กุมภาพันธ์ 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเผื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก 7 กุมภาพันธ์ 2563
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างทำกล่องสิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเผื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก 27 มกราคม 2563
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สป.2-4 นรด.,ห้องเรียน ศศท 17 มกราคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร บก.นรด 14 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม (ระยะที่ 2) งานซ่อมปรับปรุงอาคารวชิราวุธานุสรณ์ หมายเลข 5/06 ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และงานซ่อมปรับปรุง โรงทหาร 2 ชั้น จุ 15 คน (สำหรับเวรรักษาการณ์) หมายเลข 39/53 ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 6 สิงหาคม 2563
62 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2563
61 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 128/72 (ระยะที่ 2) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2563
60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 376/13 ของศูนย์การกาลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 กรกฎาคม 2563
59 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ระยะที่ 2) ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 2) 12 มิถุนายน 2563
58 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ เครื่องเขียนสนับสนุนการฝึกศึกษา นศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิถุนายน 2563
57 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิถุนายน 2563
56 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 27 เมษายน 2563
55 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ สำหรับการจัดงานวันกำลังสำรอง 10 เมษายน 2563
54 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว ของ ศสร 10 เมษายน 2563
53 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
52 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ ศสร 8 เมษายน 2563
51 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษา นศท. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
50 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ 24 มีนาคม 2563
49 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ ศศท. จว.กจ 23 มีนาคม 2563
48 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลืองในการประชุมมอบนโยบายการฝึก นศท. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
47 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปก - เย็บเล่ม ประทับตรา "ลับ" 9 มีนาคม 2563
46 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเผื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก 6 มีนาคม 2563
45 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. เครื่องเขียนสนับสนุนการฝึกศึกษา นศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
44 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างทำกล่องสิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเผื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2563
43 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองงานบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง 26 กุมภาพันธ์ 2563
42 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง พิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
41 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ก.พ. 63 26 กุมภาพันธ์ 2563
40 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องน้ำ - ห้องส้วม ที่ชำรุดของหน่วย 26 กุมภาพันธ์ 2563
39 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้องทันตกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2563
38 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
37 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง 18 กุมภาพันธ์ 2563
36 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร 18 กุมภาพันธ์ 2563
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงาน 18 กุมภาพันธ์ 2563
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ด้วยแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางหนังสือพิมพ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สป.2-4 นรด.,ห้องเรียน ศศท 13 กุมภาพันธ์ 2563
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง และสิ่งอุปกรณ์กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด 11 กุมภาพันธ์ 2563
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน 11 กุมภาพันธ์ 2563
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานจัดพิมพ์ข้อมูลและสถิตินักศึกษาวิชาทหาร, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายไวนิล กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) 7 กุมภาพันธ์ 2563
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผนังหนังรับรอง นรด. 7 กุมภาพันธ์ 2563
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 7 กุมภาพันธ์ 2563
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร บก.นรด 5 กุมภาพันธ์ 2563
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าวงจรสายเช่าอินเตอร์เน็ต งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุน กิจการกำลังพลสำรอง 4 กุมภาพันธ์ 2563
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ สป. สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ 3 กุมภาพันธ์ 2563
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ม.ค. 63 29 มกราคม 2563
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานแต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุ สำหรับการจัดกิจกรรม "วันกำลังสำรอง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มหราคม 2563
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มงบงานการข่าวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 22 มกราคม 2563
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานเรียกกำลังพลสำรอง 22 มกราคม 2563
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการแบบพิมพ์สายงานสัสดี,แฟ้มและค่าจัดส่ง 22 มกราคม 2563
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง กอ. ประสานงานตรวจเลือกฯ 22 มกราคม 2563
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหารปีที่ 1 ผลัด พ.ย. 62 22 มกราคม 2563
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 22 มกราคม 2563
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร 17 มกราคม 2563
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ 16 มกราคม 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นบันทึกข้อมูล 16 มกราคม 2563
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ 16 มกราคม 2563
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิมพ์แบบพิมพ์หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้าปืนเล็กยาว แบบ ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับใช้งาน เปิด-ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 10 มกราคม 2563
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร 8 มกราคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับใช้งานพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 6 6 มกราคม 2563
ดูเอกสารก่อนหน้า