ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร
     
ลำดับ ระเบียบ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
และผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
คลิกที่นี่
3 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย เครื่องหมายพิเศษสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร คลิกที่นี่
4 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล พ.ศ. 2534 คลิกที่นี่
5 คำสั่ง นรด. ที่  49 / 2555 เรื่อง รูปเครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซลและใบประกาศเกียรติคุณ คลิกที่นี่
6 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
7 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2553 คลิกที่นี่
8 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.2554
คลิกที่นี่
9 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2555 คลิกที่นี่
10 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
11 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
12 แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
13 คำสั่ง นรด. เรื่องแต่งตั้งคระทำงาน การรับสมัครและรายงานตัว นศท. ในส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกที่นี่