คำสั่งเลื่อนยศ - ฐานะ นายทหารประทวนกองหนุนและนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
คำสั่ง กห.ที่ รายการ ลงวันที่
964/2553 คำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 14 พ.ย.53
25/2555 คำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 12 ม.ค.54
26/2555 คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุน 12 ม.ค.55
1373/2555 คำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 23 ธ.ค.55
1374/2555 คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุน 23 ธ.ค.55
1288/2556 คำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 2 ธ.ค.56
1289/2556 คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุน 2 ธ.ค.56