ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างติดตั้งสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร โครงการย้ายสำนักงาน กกม.นรด 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อ สป. โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (ประกวดราคา) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ ร.๑๑๑ พัน.๒ จว.ช.บ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ รร.กสร.ศสร 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก 3 ธันวาคม พ.ศ.2559
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ นรด 2 ธันวาคม พ.ศ.2559
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย และโรงทหาร ของ ทบ. เพิ่มเติม (ศสร.) 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อ สป. รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ (เลขที่โครงการ : 58106162061) 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อแฟ้มมีสันแบบเจาะรู
(เลขที่โครงการ : 58106168498)
30 ตุลาคม พ.ศ.2558
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ 16 คัน ของ ร.111 พัน.2 พล.ร.11 (เลขที่โครงการ : 58106137951) 26 ตุลาคม พ.ศ.2558
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับ
ขยายผลใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58035007926)
6 มีนาคม พ.ศ.2558
ประกาศราคากลาง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานการข่าว 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งานปรับปรุงบ้านพัก ฝสธ. ของ นรด.(เขาชนไก่) 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งานก่อสร้างถังเก็บน้้าใส (เพิ่มเติม) ศูนย์ฝึก นศท.ของ ศสร. 22 มีนาคม พ.ศ.2560
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานบริการและสวัสดิการ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งานจ้างสร้างอาคารของ ร.111 พัน.2 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 ตุลาคม พ.ศ.2559
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 ตุลาคม พ.ศ.2559
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานการเรียกเกณฑ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานการจ้างซ่อมปรับปรุงโรงทหารจุ 193 คน หมายเลข 546/01 ของ รร.กสร.ศสร. 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งานการปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของศูนย์การกำลังสำรอง 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหารจุ 120 คน หมายเลข 1/41 ของ ร.111 พัน.2 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 10 ตุลาคม พ.ศ.2559
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานการข่าว 10 ตุลาคม พ.ศ.2559
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานยุทการ การฝึกและวิจัย 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 30 สิงหาคม 2559
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกิจการพลเรือน 30 สิงหาคม 2559
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกิจการพลเรือน 11 สิงหาคม 2559
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกาลังสำรอง 1 สิงหาคม 2559
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ 28 กรกฎาคม 2559
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกาลังสำรอง งานการเรียกกำลังพลสำรอง 26 กรกฎาคม 2559
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานบริการและสวัสดิการ 25 กรกฎาคม 2559
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งานการเรียกเกณฑ์ฯ 15 กรกฎาคม 2559
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง 15 กรกฎาคม 2559
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
ดูเอกสารก่อนหน้า