ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
37 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อ สป. รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ (เลขที่โครงการ : 58106162061) 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
36 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อแฟ้มมีสันแบบเจาะรู
(เลขที่โครงการ : 58106168498)
30 ตุลาคม พ.ศ.2558
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ 16 คัน ของ ร.111 พัน.2 พล.ร.11 (เลขที่โครงการ : 58106137951) 26 ตุลาคม พ.ศ.2558
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับ
ขยายผลใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58035007926)
6 มีนาคม พ.ศ.2558
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
สำหรับขยายผลใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง
และการสัสดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 มีนาคม พ.ศ.2557
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 7 มีนาคม พ.ศ.2557
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาเช่าวงจรสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4/4 Mbps 5 มีนาคม พ.ศ.2557
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การเรียกพลฯ ทางหนังสือพิมพ์ 3 มีนาคม พ.ศ.2557
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ โรงเรียนการกาลังสารอง
ศูนย์การกาลังสารอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 1 งาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มกราคม พ.ศ.2557
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ตาบล ลาดหญ้า อาเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี จานวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 มกราคม พ.ศ.2557
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมแฟลตนายทหารประทวน ของ ศูนย์การกำลังสำรอง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 56115015670) 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างสร้างบ้านพักชั่วคราว ของ ศูนย์การกำลังสำรอง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 56105037775) 15 ตุลาคม พ.ศ.2556
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (เลขที่โครงการ : 56025095603) 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อใช้สนับสนุนในงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 
(เลขที่โครงการ : 56015214987)
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างแผ่นโฆษณาสำหรับประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ (เลขที่โครงการ : 56015214878) 31 มกราคม พ.ศ.2556
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนในงานการเรียกกำลังพลสำรอง  (เลขที่โครงการ : 56015185428) 28 มกราคม พ.ศ.2556
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างพิมพ์เป้าปืนเล็กยาวแบบ ก. 
(เลขที่โครงการ : 56015148167)
23 มกราคม พ.ศ.2556
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง 
(เลขที่โครงการ : 56015068989)
11 มกราคม พ.ศ.2556
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ 
(เลขที่โครงการ : 56015028400)
10 มกราคม พ.ศ.2556
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง
(เลขที่โครงการ : 56015049388)
9 มกราคม พ.ศ.2556
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างทำกล่องและจัดส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี
(เลขที่โครงการ : 56015034345)
8 มกราคม พ.ศ.2556
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะพร้อมค่าจัดส่ง 
(เลขที่โครงการ : 56015029966)
7 มกราคม พ.ศ.2556
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ
โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55125076449)
21 ธันวาคม พ.ศ.2555
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(เลขที่โครงการ : 55115166992)
11 ธันวาคม พ.ศ.2555
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปา ของ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การกำลังสำรอง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55115032906) 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างจ้างซ่อมปรับปรุงโรงหุมต้มหมายเลข 545/01 ของโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เลขที่โครงการ : 55105078652) 30 ตุลาคม พ.ศ.2555
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาเช่าสิ่งอุปกรณ์โครงการนำร่องใช้โปรแกรมสนับสนุนภารกิจกำลังสำรองและการสัสดี (เลขที่โครงการ : 55095059902) 14 กันยายน พ.ศ.2555
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55095037398) 10 กันยายน พ.ศ.2555
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55055005749) 5 มิถุนายน พ.ศ.2555
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ของศูนย์การกำลังสำรอง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55055002750) 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดินของศูนย์การกำลังสำรอง (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55055002644) 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างเปลี่ยนตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประจำอาคารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (เลขที่โครงการ : 55055001865) 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55035001471)

1 พฤษภาคม พ.ศ.2555
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

สอบราคาจ้างซ่อมโรงนอนทหาร ของโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง

23 เมษายน พ.ศ.2555
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเลี้ยงโรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วม กองพลทหารราบที่ 11 23 เมษายน พ.ศ. 2555
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอำนวจความสะดวก ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดชลบุรี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างหลังคาสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร บริเวณสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การกำลังสำรอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 กันยายน พ.ศ. 2554