ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบนำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ร.๖ ของ นรด. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ ของ ศศท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรองงานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง (ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม พ.ศ.2561
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปาประจำอาคารแฟลต ของ ศศท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม พ.ศ.2561
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมโรงทหาร (พิพิธภัณฑ์ ร.๖ ของ นรด.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.กสร.ศสร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.๕ ของ รร.กสร.ศสร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม พ.ศ.2561
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของศูนย์การกำลังสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม พ.ศ.2561
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ ศสร. (ศศท.) ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม พ.ศ.2561
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะ (แฟ้มเก็บทะเบียนทหาร) ชนิดปกแข็ง ขนาด ๓ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม พ.ศ.2561
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อ สป. โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (จำนวน ๕๘ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม พ.ศ.2561
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ ศสร. (ศศท.) ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม พ.ศ.2560
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม พ.ศ.2560
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของหน่วยส่วนกลาง นอก กองทัพภาค ของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. (ศสร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศราคากลาง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานการข่าว 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งานปรับปรุงบ้านพัก ฝสธ. ของ นรด.(เขาชนไก่) 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งานก่อสร้างถังเก็บน้้าใส (เพิ่มเติม) ศูนย์ฝึก นศท.ของ ศสร. 22 มีนาคม พ.ศ.2560
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานบริการและสวัสดิการ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งานจ้างสร้างอาคารของ ร.111 พัน.2 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 ตุลาคม พ.ศ.2559
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 ตุลาคม พ.ศ.2559
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานการเรียกเกณฑ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานการจ้างซ่อมปรับปรุงโรงทหารจุ 193 คน หมายเลข 546/01 ของ รร.กสร.ศสร. 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งานการปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของศูนย์การกำลังสำรอง 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหารจุ 120 คน หมายเลข 1/41 ของ ร.111 พัน.2 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 10 ตุลาคม พ.ศ.2559
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานการข่าว 10 ตุลาคม พ.ศ.2559
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานยุทการ การฝึกและวิจัย 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 30 สิงหาคม 2559
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 30 สิงหาคม 2559
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกิจการพลเรือน 30 สิงหาคม 2559
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกิจการพลเรือน 11 สิงหาคม 2559
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกาลังสำรอง 1 สิงหาคม 2559
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ 28 กรกฎาคม 2559
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกาลังสำรอง งานการเรียกกำลังพลสำรอง 26 กรกฎาคม 2559
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานบริการและสวัสดิการ 25 กรกฎาคม 2559
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 25 กรกฎาคม 2559
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งานการเรียกเกณฑ์ฯ 15 กรกฎาคม 2559
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานกำลังพลและกำลังสำรอง 15 กรกฎาคม 2559
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน งบงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
ดูเอกสารก่อนหน้า