รวมระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการกำลังสำรองและการสัสดี