คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
คำสั่ง กห.ที่ รายการ ลงวันที่
493/2553 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 9 ส.ค.53
80/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 30 ม.ค.56
81/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 30 ม.ค.56
135/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 21 ก.พ.56
136/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 21 ก.พ.56
224/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 19 มี.ค.56
225/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 19 มี.ค.56
316/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 25 เม.ย.56
317/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 25 เม.ย.56
622/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 11 ก.ค.56
623/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 11 ก.ค.56
656/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 24 ก.ค.56
657/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 24 ก.ค.56
745/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 14 ส.ค.56
746/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 14 ส.ค.56
933/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 16 ก.ย.56
934/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 16 ก.ย.56
1104/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 15 ต.ค.56
1105/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 15 ต.ค.56
1285/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 2 ธ.ค.56
1286/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 2 ธ.ค.56
1291/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 2 ธ.ค.56
1292/2556 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 2 ธ.ค.56
36/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 15 ม.ค.57
37/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 15 ม.ค.57
262/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 2 มิ.ย.57
377/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 16 มิ.ย.57
378/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 16 มิ.ย.57
499/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 16 ก.ค.57
500/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 16 ก.ค.57
591/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 14 ส.ค.57
592/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 14 ส.ค.57
709/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 23 ก.ย.57
710/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 23 ก.ย.57
825/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 27 ต.ค.57
826/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 27 ต.ค.57
882/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 13 พ.ย.57
883/2557 แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 13 พ.ย.57