Navigation


แจ้งรายชื่อข้าราชการ กห.พลเรือนชั้นสัญญาบัตร ให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนตำแหน่งช่างยานยนต์ประจำปี 2561

แบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO ที่ถูกต้อง

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนตำแหน่งช่างเชื่อมโลหะประจำปี 2561

ประกาศกองทัพบก เรื่อง การชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร รวมทั้งผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 61

ขอเชิญผู้สนใจเข้าลงทะเบียน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"

รายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 92 ประจำปี 60

ร่าง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่...) พ.ศ......

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือก เป็นนายทหารประทวน ประจำปี 60

กกต.แสดงความขอบคุณ นรด. ที่ให้การสนับสนุนการร่วมรณณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

การติดตั้งและใช้งาน Application รักษาดินแดน

ใบสมัคร รด.จิตอาสา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้าฯ

ศสร. แจ้งเปลี่ยนชื่อ website รร.กสร. ศสร. จาก http://www.rasc.tdc.mi.th/ เป็น http://www.rafschool.com/

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.60 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 3,763 URL และแจ้งกระทรวง ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 26 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 1,604 URL

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-2559

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน

ประกวดราคาจ้างทากล่องบรรจุแบบพิมพ์และนาส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 ธ.ค.60

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27-28 พ.ย.60

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 พ.ย.60

สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง ฝสธ. ของ นรด.(เขาชนไก่)

สอบราคาจ้างสร้างถังเก็บน้ำใส(เพิ่มเติม) ศูนย์ฝึก นศท. ของ ศสร.

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์

สอบราคาจ้างพิมพ์ สป.สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

สอบราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี

สอบราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองในวันทำการตรวจเลือกฯ

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารของ ร.111 พัน 2

สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงทหารจุ 120 คร หมายเลข 1/41 ของ ร.111 พัน.2

สอบราคาซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะ

สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงทการจุ 193 คน หมายเลข 54601 ของ รร.กสร.ศสร.

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของนรด.

สอบราคาจ้างปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร 40 ครอบครัว หมายเลข 6/21 ของ ศสร.

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๓๓๙/๑๓ ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร ของ รร.กสร.ศสร. อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ ร.111 พัน.1 พล.ร.11 โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่5 ของ รร.กสร.ศสร.

จ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ หมายเลข 29/19 ของ ศสร.

จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ของ ร.111 พัน.1 พล.ร.11

จัดซื้อแฟ้มเจาะชนิดสันกว้างสีดำ

จัดซื้อรายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันตรวจเลือก ฯ

สอบราคาจ้างพิมพ์ สป. สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรอง

สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานการวางแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

สอบราคาจ้างซ่อมโรงนอนทหารจุ ๒๐๐ คน หมายเลข ๑/๑๖ ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ในชุดผลิตน้ำประปาของค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี

พลโท วิโรจน์  วิจิตรโท


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ