Navigation


ผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2561

การแสดงความจำนงฯ เข้าร่วมพิธี ประดับยศ ว่าที่ ร.ต. ของ นศท.ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ ในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO ที่ถูกต้อง

การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 62

ร่าง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่...) พ.ศ......

การติดตั้งและใช้งาน Application รักษาดินแดน

ใบสมัคร รด.จิตอาสา

ศสร. แจ้งเปลี่ยนชื่อ website รร.กสร. ศสร. จาก http://www.rasc.tdc.mi.th/ เป็น http://www.rafschool.com/

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.60 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 3,763 URL และแจ้งกระทรวง ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 26 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 1,604 URL

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-2559

ประกวดราคาจ้างทากล่องบรรจุแบบพิมพ์และนาส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 ธ.ค.60

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27-28 พ.ย.60

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 พ.ย.60

สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง ฝสธ. ของ นรด.(เขาชนไก่)

สอบราคาจ้างสร้างถังเก็บน้ำใส(เพิ่มเติม) ศูนย์ฝึก นศท. ของ ศสร.

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์

สอบราคาจ้างพิมพ์ สป.สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

สอบราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี

สอบราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองในวันทำการตรวจเลือกฯ

สอบราคาซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะ

สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงทการจุ 193 คน หมายเลข 54601 ของ รร.กสร.ศสร.

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของนรด.

สอบราคาจ้างปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร 40 ครอบครัว หมายเลข 6/21 ของ ศสร.

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๓๓๙/๑๓ ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร ของ รร.กสร.ศสร. อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่5 ของ รร.กสร.ศสร.

จ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ หมายเลข 29/19 ของ ศสร.

จัดซื้อแฟ้มเจาะชนิดสันกว้างสีดำ

จัดซื้อรายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันตรวจเลือก ฯ

สอบราคาจ้างพิมพ์ สป. สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรอง

สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานการวางแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

สอบราคาจ้างซ่อมโรงนอนทหารจุ ๒๐๐ คน หมายเลข ๑/๑๖ ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ในชุดผลิตน้ำประปาของค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี

พลโท วิโรจน์  วิจิตรโท


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ