Navigation


เอกสาร การปฐมนิเทศ การตรวจเลือกฯ ทภ.๑ ประจำปี ๒๕๖๐

Download โปรแกรมระหว่างตรวจเลือกฯ (TDCX)

รายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 92 ประจำปี 60

ร่าง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่...) พ.ศ......

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือก เป็นนายทหารประทวน ประจำปี 60

การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร รวมทั้งผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 60

กกต.แสดงความขอบคุณ นรด. ที่ให้การสนับสนุนการร่วมรณณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

การติดตั้งและใช้งาน Application รักษาดินแดน

ใบสมัคร รด.จิตอาสา

แบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้าฯ

ศสร. แจ้งเปลี่ยนชื่อ website รร.กสร. ศสร. จาก http://www.rasc.tdc.mi.th/ เป็น http://www.rafschool.com/

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ธ.ค.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 2,124 URL และแจ้งกระทรวง ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 173 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 1,483 URL

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-2559

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๓๓๙/๑๓ ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร ของ รร.กสร.ศสร. อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ ร.111 พัน.1 พล.ร.11 โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่5 ของ รร.กสร.ศสร.

จ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ หมายเลข 29/19 ของ ศสร.

จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ของ ร.111 พัน.1 พล.ร.11

จัดซื้อแฟ้มเจาะชนิดสันกว้างสีดำ

จัดซื้อรายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันตรวจเลือก ฯ

สอบราคาจ้างพิมพ์ สป. สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรอง

สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานการวางแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

สอบราคาจ้างซ่อมโรงนอนทหารจุ ๒๐๐ คน หมายเลข ๑/๑๖ ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ในชุดผลิตน้ำประปาของค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี

พลโท วีรชัย อินทุโศภน

-->

ประชาสัมพันธ์


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ