ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร - รายงานตัว นศท.
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก
2 ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ.349-001 (แบบ รด.1)(ใช้กระดาษ F14 พิมพ์หน้า-หลัง) คลิก
3 แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)(ใช้กระดาษ F14 พิมพ์หน้า-หลัง) คลิก
4 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิก
5 เอกสารบรรยายสรุปการประชุมชี้แจงสถานศึกษาวิชาทหาร ปี 2555 คลิก
6 ใบสมัคร รด.จิตอาสา คลิก