Navigation


โปรแกรมระหว่างการตรวจเลือกฯ
โปรแกรม TDCX v0.9, 1 เม.ย. 61 [ Windows 64 bit ] [ Windows 32 bit ]
Oracle XE 11.2 [ Windows 64 bit ] [ Windows 32 bit ]
โปรแกรมอ่านบัตร ปชช. [ ปีการตรวจเลือกฯ 61 ]

รายการปรับปรุง TDCX (Change Log):
v0.91 เม.ย. 61ปรับปรุงการนำเข้าที่มีข้อขัดข้องบางรายการ
v0.85 มี.ค. 61ปรับปรุงให้ตัวกรองในการค้นหาใช้งานได้, แก้ไขข้อขัดข้องในการส่งออก
v0.728 ก.พ. 61ปรับปรุงการนำเข้าให้ไม่ทับค่าที่บันทึกไว้แล้ว
v0.61 ก.พ. 61ปรับปรุงฐานข้อมูลตั้งต้น สำหรับ ปี 61
v0.620 เม.ย. 60ปรับปรุงการการค้นหาในหน้าจับสลากไม่พบข้อมูล
v0.519 เม.ย. 60ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย
v0.411 เม.ย. 60ปรับปรุงการบันทึกการผ่อนผันให้สามารถเปลี่ยนค่าที่บันทึกได้
v0.31 เม.ย. 60ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย

พลโท วิโรจน์  วิจิตรโท

ประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ