Navigation


โปรแกรมระหว่างการตรวจเลือกฯ
โปรแกรม TDCX สำหรับ Windows 64 bit v0.6, 20 เม.ย. 60
โปรแกรม TDCX สำหรับ Windows 32 bit v0.6, 20 เม.ย. 60
Oracle XE 11.2 สำหรับ Windows 64 bit
Oracle XE 11.2 สำหรับ Windows 32 bit
โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร
     TDCX Change Log:
v0.31 เม.ย. 60ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย
v0.411 เม.ย. 60ปรับปรุงการบันทึกการผ่อนผันให้สามารถเปลี่ยนค่าที่บันทึกได้
v0.519 เม.ย. 60ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย
v0.620 เม.ย. 60ปรับปรุงการการค้นหาในหน้าจับสลากไม่พบข้อมูล

พลโท วีรชัย อินทุโศภน

พลโท วีรชัย อินทุโศภน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ