Navigation


ประกาศรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบบุคคล
ผ่านระบบ Online (IKNO)ที่เอกสารไม่สมบูรณ์
นรด.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ Online (IKNO)ที่เอกสารไม่สมบูรณ์ โดยขอให้บุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการส่งเอกสารที่สมบูรณ์กลับมาให้ทาง นรด. อีกครั้ง โดยสามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้จาก

แบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO ที่ถูกต้อง

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO ไม่สมบูรณ์ (Update ล่าสุด : 30 พ.ย.60)
ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 พันเอก ยุทธพงศ์ ทรรภลักษณ์ สด.จว.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
2 พันเอก นพสิทธิ์ พัชรภูรีพิทักษ์ สด.จว.นครนายก นครนายก ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
3 พันโท เชิดพงษ์ จิตรารัชต์ สด.อ.เมืองพะเยา พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
4 พันโท ณรงค์ชัย อัครกานต์
สด.อ.เมืองชุมพร ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
5 พันโท รักษ์ โคกโพธิ์ สด.จว.มุกดาหาร มุกดาหาร ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
6 พันโท พลกฤต เทียนน้อย เมือง นครปฐม หมายเลขประชาชนไม่ถูกต้อง
7 พันตรี กัมพล เหมเดโช สด.อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
8 พันตรี กฤษฎาพงษ์ พรหมมา สด.อ.เชียงม่วน พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
9 พันตรี ณัฐฐิพล คนสูง สด.อ.จุน พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
10 พันตรี ประจักษ์ สีขอ สด.อ.ดอกคำใต้ พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
11 พันตรี เรืองฤทธิ์ สุทธสาร สด.อ.แม่ใจ พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
12 พันตรี สมชาย ทองเถลา สด.อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
13 พันตรี มนู สุขมา สด.อ.บางกรวย นนทบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
14 พันตรี สมาน สุบรรณภาพ สด.อ.จอมบึง ราชบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
15 พันตรี ศตปกรณ์ รัตนสูงเนิน สด.อ.ดอนตูม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
16 พันตรี ชัยเดช รุณเกษม สด.อ.สามพราน นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
17 พันตรี เกษม ทองม่วง สด.อ.นครชัยศรี นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
18 พันตรี พนม ประยึดรัมย์ สด.อ.บางเลน นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
19 พันตรี พเยาว์ อิ่มศรี สด.อ.กำแพงแสน นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
20 พันตรี สยาม สังขมรรทร
สด.อ.สวี ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
21 พันตรี ประวิทย์ ไชยชนะ
สด.อ.หลังสวน ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
22 พันตรี ประสาน เกิดรื่น เมือง นครปฐม หมายเลขประชาชนไม่ถูกต้อง
23 ร้อยเอก บำรุง คำเล็ก สด.อ.ดอนตูม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
24 ร้อยเอก อานนท์ คงกำเหนิด สด.อ.พุทธมณฑล นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
25 ร้อยเอก ชูพงษ์ คงสกุล
สุรินทร์ หมายเลขประชาชนไม่ถูกต้อง
26 ร้อยโท วชิระ วงศ์พุ่ม สด.อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
27 ร้อยโท ประจวบ อุเทนสุต สด.อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
28 ร้อยโท ประเสริฐ อินทร์ทรง สด.อ.บางเลน นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
29 ร้อยตรี พิพัฒน์ ปัติยศ
พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
30 ร้อยตรี จักราวุธ ชุ่มมงคล สด.อ.ภูซาง พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
31 ร้อยตรี สุภาพ แคโอชา สด.อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
32 ร้อยตรี วินัย บุญคงมาก
สด.อ.พะโต๊ะ ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
33 ร้อยตรี เชาวลิต อินธุสาร สด.อ.เกาะยาว พังงา ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
34 ร้อยตรี สายัณ สายัณห์สมิตร ดินแดง กทม. หมายเลขประชาชนไม่ถูกต้อง
35 ว่าที่ร้อยตรี สิทธิธรรม จันทรรี สด.อ.ดอนตาล มุกดาหาร ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
36 จ่าสิบเอก ปิติ มาดนาค สด.อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
37 จ่าสิบเอก ไมตรี ศุภธีรเมธาสกุล สด.อ.รัตนวาปี หนองคาย ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
38 จ่าสิบเอก ประเสริฐ อ่อนสี สด.อ.เชียงคำ พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
39 จ่าสิบเอก ชูปัญญา ติ๊บเต็ม สด.อ.แม่ใจ พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
40 จ่าสิบเอก ทวีชัย แสงศรีจันทร์ สด.อ.ภูชาง พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
41 จ่าสิบเอก พูนศักดิ์ ทองทา สด.อ.จุน พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
42 จ่าสิบเอก พิรุณ บุญพร้อม สด.อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
43 จ่าสิบเอก มานพ จินต์ดี สด.อ.บางใหญ่ นนทบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
44 จ่าสิบเอก เจริญ สีสะอาด สด.จว.นครปฐม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
45 จ่าสิบเอก เสงี่ยม แฝกหอม สด.อ.ดอนตูม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
46 จ่าสิบเอก สมชาติ ว่องไว สด.อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
47 จ่าสิบเอก สราวุธ พงศ์ทักษิณ สด.อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
48 จ่าสิบเอก อนุชา แสงหลง สด.อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
49 จ่าสิบเอก วรากรณ์ เจริญกุล สด.อ.พุทธมณฑล นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
50 จ่าสิบเอก ชัดชัย จันทร์คำ สด.อ.บางเลน นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
51 จ่าสิบเอก สุรกิจ ผลคิด
สด.อ.พะโต๊ะ ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
52 จ่าสิบเอก ผดุงศักดิ์ สุวรรณนิตย์
สด.อ.สวี ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
53 จ่าสิบเอก สุขสันต์ ยังดี
สด.อ.เมืองชุมพร ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
54 จ่าสิบเอก พันธ์ศักดิ์ บุญธรรม
สด.อ.หลังสวน ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
55 จ่าสิบเอก จิรวิทย์ สีโถ สด.อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
56 จ่าสิบเอก สานิตย์ นิลคำ สด.อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
57 จ่าสิบเอก อานนท์ณัฎฐ์ ศิริวงศ์ สด.เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
58 จ่าสิบเอก ศุภกิตติ์ สว่างศรี สด.อ.หนองโดน สระบุรี ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
59 จ่าสิบเอก สมเจตน์ แกหาย ทัพทัน อุทัยธานี หมายเลขประชาชนไม่ถูกต้อง
60 จ่าสิบโท ณรงค์ หันตราฐิน สด.อ.ปง พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
61 จ่าสิบโท ฐนคร บุญญานิติพงษ์ สด.อ.สามพราน นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
62 จ่าสิบโท สืบตระกูล หอมจันทร์
สด.อ.ปะทิว ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
63 จ่าสิบตรี สถาพร หมื่นไร่ สด.อ.ดอกคำใต้ พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
64 จ่าสิบตรี ชัยวิชิต ศรีคำ สด.จว.น่าน น่าน ตัวอย่างลายมือชื่อไม่ครบ
65 สิบเอก ดิษรินทร์ ปันใจโต สด.อ.เมืองพะเยา พะเยา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
66 สิบเอก อัษฏกร สว่างศรี สด.อ.จอมบึง ราชบุรี ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
67 สิบเอก รณชัย วิทยาภาสิทธิ สด.จว.นครปฐม นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
68 สิบเอก ฉลองกรุง ศรีวิไล สด.อ.จักราช นครราชสีมา ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
69 สิบเอก พรชัย อยู่สงค์ สด.อ.สามพราน นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
70 สิบเอก อรรถพล พูลถาวร สด.อ.พุทธมณฑล นครปฐม ไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
71 สิบเอก จักรพงศ์ สุขแก้ว
สด.อ.ละแม ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
72 สิบเอก ชูศักดิ์ ช่วยเต็ม
สด.อ.ปะทิว ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
73 สิบเอก โรจน์ ดวงกุมเมตร์
สด.อ.เมืองชุมพร ไม่เซ็นชื่อผู้ขออนุญาต
     

พลโท วิโรจน์  วิจิตรโท


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ